Se alla

Ordning i hela skolan, på alla sätt

Ordning i skolan betyder inte enbart lugn och ro i klassrum, även om det är en viktig del.

På en skola med ordning har alla lust och möjlighet att utföra sina uppgifter effektivt och målmedvetet. Mobiler i klassrummet är inte det enda problemet, det behövs en helhetssyn.

“Ordning” betyder att alla aspekter av skolmiljön underlättar det dagliga arbetet för elever och personal. Den fysiska miljön måste fungera, inte bara på lektioner utan i alla avseenden från lokalvård och vaktmästeri till IT-system och epost. Det behövs allmänt accepterade sociala regler i hela verksamheten, och samsyn angående skolans syfte och historiska samhällsroll. Att få bort mobiler i klassrummet är en del av detta, men det krävs kontinuerliga insatser i hela verksamheten för att skapa verklig ordning i hela skolan, för alla.

Elever med problem som gör skolarbetet omöjligt i vanlig klass behöver placeras i särskilda undervisningsgrupper med speciellt stöd.  Stödinsatser bör fokuseras på lågstadieelever, dels för tidiga insatser är mer effektiva, dels för att en fjärdedel av Vingåkers högstadieelever redan lämnat kommunens skolor och stödsystem.

Det är också viktigt att uppmärksamma högmotiverade elever som ofta tappar intresse och motivation på grund av att skolarbetet känns för enkelt och miljön distraherande.

Liberalerna i Vingåker föreslår:

  • Minimera dokumentation och annan administration för lärare, låt pedagogerna fokusera på undervisning.
  • Utöka antalet särskilda undervisningsgrupper för elever med särskilda behov.
  • Fokusera på stödinsatser i yngre årskurser, i tätt samarbete med aktörer utanför skolan.
  • Kartlägg arbetsgången i alla skolverksamheter, för att identifiera och lösa frustrerande problem som stör arbetet.
  • Skapa möjligheter för anställda lärare att fortbilda sig till speciallärare med hjälp av statsbidrag.
  • Utnyttja aktivt den extra studietid och förlängda lovskola som nyligen lagts in i skollagen, för elever med behov av stöd men också för elever med behov av utmaningar.